Płatne badania laboratoryjne
Koszyk

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

 

1. Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie kompleksowo, w odniesieniu do wszystkich Usług stanowiących przedmiot danego zamówienia. 

3. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: sklep@uck.gda.pl. Jej przesłanie jest wystarczające do zachowania terminu odstąpienia od umowy. Użytkownik może również samodzielnie dokonać odstąpienia od umowy wybierając taką opcję w Koncie klienta.

4. Zwrot opłaty za Zamówienie następuje w ciągu 14 dni roboczych, z wykorzystaniem tego samego sposobu zapłaty, z którego Użytkownik skorzystał dokonując płatności za Zamówienie.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

7. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po rozpoczęciu udzielania świadczenia zdrowotnego stanowiącego przedmiot Usługi, przez które rozumie się pobranie materiału biologicznego.

 

Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz realizacji Usług stanowiących przedmiot dokonanych w nim Zamówień można składać:

      a) korzystając z opcji "Zgłoszenie reklamacji" w Koncie

      b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@uck.gda.pl

      c) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, Gdańsk 80-952

2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 30 dni od dnia wpływu kompletnego zgłoszenia zawierającego min.:

      a) dane pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz Pacjenta,

      b) opis problemu będącego podstawą zgłoszenia reklamacji ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego wystąpienia,

      c) określenie ewentualnych żądań

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia lub informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca wzywa Użytkownika do uzupełnienia reklamacji pod rygorem pozostawienia jej bez rozpatrzenia. Bieg terminu rozpatrzenia zgłoszenia ulega przerwaniu i liczony jest od nowa od dnia otrzymania przez Usługodawcę przedmiotowego uzupełnienia.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy o świadczenie Usług stanowiących przedmiot Zamówienia, jest sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.